Anormal Uterin Kanamalı Olgularda D&C İle Farklı Endometrial Örnekleme Yöntemlerinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması []
. 2011; 10(2): 0-0

Anormal Uterin Kanamalı Olgularda D&C İle Farklı Endometrial Örnekleme Yöntemlerinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması

Etem Kaçar, Mehmet Metin Altay, Ismail Dölen, Ahmet Okyar Erol, Rahmi Sinan Karadeniz, Orhan Gelişen
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Anormal uterin kanama nedeniyle histerektomi endikasyonu konulan olgularda preoperatif dönemde D&C ve Pipelle, Novak küret ve Karman kanül kullanılarak yapılan endometrial örnekleme sonuçları ile histerektomi spesmeninin histopatolojisini karşılaştırmak ve tanı açısından uyumunu incelemek
YÖNTEMLER: Bu çalışma hastanemize anormal uterin kanama nedeniyle başvuran; yapılan değerlendirme sonucu histerektomi endikasyonu konulan 104 hasta, postmenopozal ve anormal uterin kanama nedeniyle endometrial örnekleme endikasyonu konan 46 hasta üzerinde yürütüldü. Hastalar randomize olarak üç gruba ayrıldı; 50 hastaya Karman kanül (I.Grup), 50 hastaya Novak küret (II.Grup), 50 hastaya Pipelle (III.Grup) ile endometrial örnekleme yapıldı. Tüm hastalara örneklemeyi takiben D&C uygulandı. Örnekleme sonrası histerektomi uygulanan 129 hastanın sonuçları değerlendirildi. Gruplarda sırasıyla 43, 41 ve 45 hasta vardı.
BULGULAR: Birinci grupta; 31 olguda (%72) D&C ve Karman kanülle yapılan örneklemenin histolojisi aynı idi. Karman kanül ile histerektomi spesmeninin histopatolojisinde uyumluluk oranı %72; D&C ile histerektomi spesmeninin histopatolojisindeki uyumluluk oranı ise %74 olarak bulundu. İkinci grupta D&C ve Novak küretle yapılan endometrial örneklemede 33 (%80) olguda aynı sonuç elde edildi. Bu grupta D&C ve Novak küretin histerektomi ile aynı histopatolojik oranları verme oranları sırasıyla; %85 ve %75’ dir.. Üçüncü grupta D&C ve pipelle endometrial endometrial örneklemenin sonuçları olguların %82’sinde aynı idi. Buna göre D&C nin sensitivitesi %83, negatif prediktif değer %95, pipelle’in ise sensitivitesi %50 negatif prediktif değeri %95 olarak bulundu.
SONUÇ: Anormal uterin kanamlı olgularda Karman kanül, Novak küret ve pipelle endometrial patolojileri saptamada D&C kadar etkin yöntemlerdir. Endometrial örnekleme ile tanı için yetersiz materyal elde etme açısından D&C ile diğer yöntemler arasında fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, endometrial örnekleme yöntemleri


Comparison Of The Diagnostic Value Of D&C And Other Endometrial Sampling Methods In The Evaluation Of Patients With Abnormal Uterine Bleeding

Etem Kaçar, Mehmet Metin Altay, Ismail Dölen, Ahmet Okyar Erol, Rahmi Sinan Karadeniz, Orhan Gelişen
Etlik Zubeyde Hanim Women's Health Training And Research Hospital

OBJECTIVE: To compare the results of different diagnostic methods of preoperative endometrial sampling (Pipelle, Novak curette and Karman cannula) to D&C, and post-operative histopathology of histerectomy specimen.
METHODS: We used different endometrial sampling methods on 150 patients with abnormal uterine bleeding. In the first group endometrial sampling was done with Karman cannula (n=50), in the second group with Novak curette (n=50), and in the third group with Pipelle (n=50). After endometrial sampling we performed D&C on all patients. However, only the results of 129 patients who underwent histerectomy were evaluated. There were 43,41,and 45 patients in the groups, respectively
RESULTS: In the first group, the results of 31 patients (72%) with D&C and Karman cannula were the same. Similar histopathological results of histerectomy specimen and Karman cannula sampling was 72% and similar results of histerectomy specimen and D&C was 74%. In the second group, the results of 33 patients (80%) with D&C and Novak curette were the same. In this group, similar histopathological results of histerectomy specimen and D&C, and histerectomy specimen and Novak curette was 85% and 75%, respectively. In the third group, the results of 38 patients (84%) with D&C and Pipelle were the same. When we compared the results of histerectomy specimen to D&C and Pipelle; the sensitivity and the negative predictive value of D&C was 83% and 95%, respectively. The sensitivity of Pipelle was 50% and the negative predictive value of Pipelle was 95%.
CONCLUSION: Karman cannula, Novak curette, and Pipelle were as effective as D&C in order to diagnose endometrial pathology of patients with abnormal uterine bleeding.

Keywords: Abnormal uterine bleeding, endometrial sampling methods


Etem Kaçar, Mehmet Metin Altay, Ismail Dölen, Ahmet Okyar Erol, Rahmi Sinan Karadeniz, Orhan Gelişen. Comparison Of The Diagnostic Value Of D&C And Other Endometrial Sampling Methods In The Evaluation Of Patients With Abnormal Uterine Bleeding. . 2011; 10(2): 0-0

Sorumlu Yazar: Mehmet Metin Altay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar